Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
régimen:
Erregimen.
régimen, régimen sancionador:
Zigor erregimen.
registro:
1. Miaketa, arakatze, araketa. 2. Erregistro. Registro Municipal de Asociaciones = Udaleko Elkarteen Erregistroa.
rehabilitación:
Birgaitze, osatze, sendabide. Drogodependientes en proceso de rehabilitación = Birgaitzeko bidean diren drogazaleak. Personas en proceso de rehabilitación = Sendabidean dauden pertsonak.
rehabilitar:
Birgaitu, osatu, sendabidean jarri.
reincidencia:
Berrerortze, berriro erortze, berriro aritze.Sanciones de hasta 50.000 pesetas que pueden agravarse en caso de reincidencia = 50.000 pezetakoak ere izan daitezkeen zigorrak, zigor horiek larritu edo handitu egin daitezkeelarik, berriro araua /legea hautsiz gero.
reincidente:
Berrerorle.
reinserción [social]:
(Ber)gizarteratze.
reintegración:
(Berriro) itzultze, -ratze.
relación:
1. Harreman, zerikusi, erlazio. Reglas de convivencia que la propia comunidad genera para mejorar las relaciones entre sus miembros = Komunitateak berak kideen arteko harremanak eta bizikidetza hobetzeko arau moduan. La peligrosidad a la inocuidad del cannabis no guarda ninguna relación con su origen natural = Cannabisa kaltegarria izateak edo kaltegarria ez izateak ez du zerikusirik naturala izatearekin. Se aprecia una relación cronológica = Badago erlazio kronologikoa. 2. Zerrenda. Relación de frases que recogen las razones que esgrimen l@s chic@s para justificar su consumo de bebidas alcohólicas = Neska-mutilek alkoholdun edariak edatea justifikatzeko azaltzen dituzten arrazoien zerrenda.
relación, relación familiar:
Familia barneko harreman, familiarekiko harreman. Problemas de violencia, agresividad, malas relaciones familiares = Biolentzia eta oldarkortasun arazoak, familiarekiko harreman gaiztoak.
relación, relación personal:
1. Pertsonen arteko harreman, harreman pertsonalak. Predominan las relaciones personales espontáneas con una interacción directa y frecuente, afectiva = Berezko harreman pertsonalak dira nagusi eta elkarreragina zuzenekoa eta maizkoa da. 2. Lagunak, lagunartea. Búsqueda de un nuevo cÍrculo de relaciones personales = lagunarte berri bat bilatzea.
relación, relación sexual:
Sexu harreman. Relaciones sexuales no protegidas = Babestu gabeko sexu harremanak. Desinhibe, pero interfiere en la relación sexual = Ausardia ematen du baina eragina du sexu harremanetan.
relación, relación pública:
Jendearekiko harreman.
relajación:
Lasaitze, laxatze; erlaxazio. Cursos de relajación y de control del estrés = Erlajaziorako eta estresaren aurkako ikastaroak.
relajante:
Lasaigarri.
relajar:
Lasaitu, laxatu, erlaxatu.
reorientación:
Berriro orientatze; zuzentze, artezte, bideratze.
representación:
Iritzi, uste, irudi.
representación, representación social de las drogas:
Drogen irudi sozial.
represión:
Zapaltze, itoarazte, errepresio.
residencia:
1. Egoitza, etxe. 2. Bizileku, bizitoki, bizitegi.
resina:
Erretxina.
resina, resina de cannabis:
Cannabis erretxina.
responsabilidad:
Erantzukizun. Que los jóvenes debatan, reflexionen sobre temas de interés para adquirir habilidades, fomentar la responsabilidad personal, etc. = Gazteek eztabaida dezatela, hausnar dezatela gaitasunak hartzeko, norberaren erantzukizuna sustatzeko eta abarretarako interesgarri diren gaiei buruz.
resultado:
Emaitza; ondorio. El profesor anima a los adolescentes a pasar este test a sus padres y madres y discutir los resultados con ellos = Irakasleak ikasleak test hau beren gurasoei agertzera bultzatuko ditu eta ondorioak haiekin eztabaidatzera.
retención:
1. Edukitze, atxikitze. 2. (Gogoan) edukitze. 3. Atxilotze.
revisión:
Azterketa, berrikuspen.
revisión, revisión bibliográfica:
Bibliografia berrikuspen.
riesgo:
Arrisku.
riesgo laboral:
Lan(eko) arrisku. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales = Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea.
risa:
Barre, irri.
risa, risa compulsiva:
Barre behartu, barre hertsatu.
risa, risa espasmódica:
Espasmo(zko) barre.
ritmo:
Erritmo.
ritmo, ritmo cardÍaco:
Bihotzaren erritmo.
ritmo, ritmo respiratorio:
Arnasaren erritmo.
rito:
Erritu.
rito, rito de iniciación:
Sarrera erritu.
ruta:
Bide.
ruta, ruta de tráfico:
Trafiko(aren) bide.
sÍndrome :
Sindrome.
sÍndrome, sÍndrome alcohólico fetal:
Umekiaren sindrome alkoholiko.
sÍndrome, sÍndrome de abstinencia:
Droga faltaren sindrome, abstinentzia sindrome.
sÍndrome, sÍndrome de falta de motivación:
Kemenik ezaren sindrome, adorerik ezaren sindrome.
sÍndrome, SÍndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA):
Hartutako Immunitate Eskasiaren Sindrome (HIES).
sÍndrome, sÍndrome psicoorgánico:
Sindrome psikoorganiko.
sÍndrome, sÍndrome tóxico:
Sindrome toxiko.
sÍntoma:
Sintoma.
sala:
Gela, areto.