Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
percepción:
1. Hautemate, pertzepzio. 2. Oharmen. Los procesos de juicio y pensamiento, la percepción o la conducta = Adimen eta pentsamendu prozesuak, oharmena eta jokabidea. 3. Ulertzeko modu, iritzi, uste. Está demostrado que dicha percepción puede incidir en el inicio del consumo = Uste oker horrek gazte asko drogak hartzera bultza dezake. Fomentar cambios en la percepción social del fenómeno de las drogodependencias = Gizarteak drogen mendekotasunaz duen ustea aldarazteko neurriak bultzatzea.
percepción, percepción alterada:
Hautemate bestelakotu, hautemate aldatu, hautemate bihurritu, hautemate oker. Tal combinación farmacológica da lugar a una experiencia mixta entre la estimulación y la percepción alterada = Osagai farmakologiko horrek estimulazioa eta pertzepzio okerraren arteko esperientzia bikoitza sorrarazten du.
percepción, percepción gustativa:
Dastamen(ezko) hautemate.
percepción, percepción olfativa:
Usaimen(ezko) hautemate.
percepción, percepción sensorial:
Zentzumen(ezko) hautemate.
percepción, percepción táctil:
Ukimen(ezko) hautemate. Ukimen(ezko) hautemate.
pérdida:
Galtze; galera.
pérdida, pérdida de control:
Kontrol(a) galtze, kontrol(aren) galera.
pérdida, pérdida de la consciencia:
1. Ezagueraren galera 2. Konortea galtze.
pérdida, pérdida de memoria:
Oroimen galera, memoriaren galera.
pérdida, pérdida del autocontrol:
Nork bere buruaren kontrola galtze.
pérdida, pérdida del sentido de la realidad:
Errealitatearen zentzua galtze, sena galtze.
perfil:
Ezaugarriak. El perfil del paciente no muestra cambios significativos: los pacientes más habituales son los varones de mediana edad. = Pazientearen ezaugarriei bagagozkie, ez dago alde nabarmenik: pazienterik ohikoenak adin ertaineko gizonezkoak dira. El perfil del consumidor fallecido y del consumidor que está infectado de sida coincide mucho con el llamado consumidor crónico = Oso antzekoak dira hildako drogazalearen ezaugarriak, hiesaz kutsatutako drogazalearenak eta kontsumitzaile kronikoarenak.
perfil, perfil de usuario:
Erabiltzailearen ezaugarriak.
perfil, perfiles de consumo:
Kontsumoaren ezaugarriak.
pernicioso,-a:
Kaltegarri.
persistencia:
Iraupen.
persistencia, persistencia del uso:
Erabileraren iraupen.
personal:
1. [adj.] Pertsonal; bakoitzaren, norberaren; buruz buruko, aurrez aurreko. Adquisición de valores personales por el alumnado = Ikasleek balio pertsonalak har ditzatela. Factores personales o familiares de marginación = Bakoitzaren nahiz familia-mailako bazterkeria-alderdiak. Fomentar la capacidad personal y creativa = Norberaren ahalmenak eta sormena sustatzea. Entrevistas personales = Buruz buruko elkarrizketak. Entrevistas personales y postales = Aurrez aurre zein posta bidez egindako elkarrizketak. 2. [sust.] Langileak. Formación de personal sanitario = Osasun-alorreko langileak.
personal, personal auxiliar:
Langile laguntzaileak.
personal, personal especializado:
Langile espezializatuak.
personalidad:
Nortasun. La estructura de la personalidad está en pleno desarrollo = Nortasunaren egituraketa garapen osoan dago. Una persona dentro de un grupo expresa su propia personalidad y de la interacción con el resto de las personas se crea una personalidad de grupo = Kide bakoitzak bere nortasuna txertatzen dio taldeari eta guztien arteko eraginak ematen dio nortasuna taldeari. Problemas de personalidad = Nortasun arazoak.
personalismo:
Pertsonalismo, norbere(koi)keria. Hay que evitar protagonismos y personalismos = Protagonismo eta pertsonalismoak ekidin behar dira.
peyote:
Peiote (lophophora williamsi).
piso de acogida:
Harrera etxe, aterpe. Apoyo al mantenimiento y creación de pisos de acogida (pisos de apoyo a tratamiento y pisos de reinserción) = Harrera etxeak (tratamendurako lagungarriak eta gizarteratzeko etxebizitzak) sortu eta iraunarazteko laguntza.
placer:
Atsegin, plazer.
placer, búsqueda de placer:
Atsegin bilatze, atsegin bilaketa. Búsqueda de placer, de euforia, de tranquilidad = Plazer, euforia eta lasaitasun bila. Búsqueda de placer, de relajación o de euforia = atsegin, lasaikuntza edo alaitasuna bilatzea.
plan:
Plan, egitasmo.
plan, plan de actuación:
Jarduera plan, esku-hartze plan. Plan de Actuación sobre Drogodependencias para Euskal Herria = Euskal Herrirako Droga-mendekotasunei buruzko Jarduera Plana. Organización de Jornadas para presentar el Plan de Actuación = Esku-hartze Plana aurkezteko Jardunaldiak antolatzea.
plan, plan de atención a las drogodependencias:
Drogamendekotasunen arreta hartzeko plan.
plan, plan de intervención:
Esku hartzeko plan. Plan de intervención de drogodependencias en la empresa = Enpresan, drogen mendekotasunen gaian esku hartzeko plana.
plan, plan de prevención:
Prebentzio plan, (zerbaiti) aurrea hartzeko plan. Plan de prevención especÍfica e inespecÍfica de las drogodependencias = Drogamendekotasunei buruzko prebentzio egitasmo espezifikoa eta inespezifikoa.
plan, plan estratégico:
Estrategia(zko) plan, plan estrategiko.
plan, plan de salud:
Osasun plan.
plan, plan municipal:
Udal plan.
plantación:
1. Landatze, landaketa. 2. Sail, alor.
población:
Biztanleria; biztanleak.
población, población de riesgo:
Arriskuan dagoen biztanleria.
población, población adulta:
Pertsona helduak.
polÍtico,-a:
1. [sust.] Politikari. 2. [sust.] Politika. 3. [adj.] Politika(zko).
polÍtico,-a, polÍtica de actuación:
Esku hartze(ko) politika, jardun politika. PolÍticas de actuación en materia de drogodependencias = Drogen Mendekotasunei buruzko arlorako jardun politika.
policonsumo:
Droga anitz kontsumitze, droga anitzen kontsumo.
polimedicación:
Polimedikazio; botika asko hartze.
polineuritis:
Polineuritis.
politoxicomanÍa:
Politoxikomania; droga anitzen mendekotasun.
politoxicómano, -a:
Politoxikomano; droga anitzen mendeko.
poliuso de drogas:
Droga askoz baliatze.
polvo:
Hauts.
portador, -a [de enfermedad]:
[Eritasun] eroale, eramaile, garraiatzaile, zabaltzaile.
portador, -a [de enfermedad], portador asintomático:
Sintoma gabeko eroale.