Gaztelania - Euskara hiztegia

Gaztelania-euskara hiztegi hau eukaraza bai gaztelaniaz drogei buruzko literaturaren bilketa eta erlaketan oinarrituta dago. Bere helburua arlo hontan terminologiaren berdintasuna obetzea izan da.

Hiztegia jaitsi (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
persistencia:
Iraupen.
persistencia, persistencia del uso:
Erabileraren iraupen.
personal:
1. [adj.] Pertsonal; bakoitzaren, norberaren; buruz buruko, aurrez aurreko. Adquisición de valores personales por el alumnado = Ikasleek balio pertsonalak har ditzatela. Factores personales o familiares de marginación = Bakoitzaren nahiz familia-mailako bazterkeria-alderdiak. Fomentar la capacidad personal y creativa = Norberaren ahalmenak eta sormena sustatzea. Entrevistas personales = Buruz buruko elkarrizketak. Entrevistas personales y postales = Aurrez aurre zein posta bidez egindako elkarrizketak. 2. [sust.] Langileak. Formación de personal sanitario = Osasun-alorreko langileak.
personal, personal auxiliar:
Langile laguntzaileak.
personal, personal especializado:
Langile espezializatuak.
personalidad:
Nortasun. La estructura de la personalidad está en pleno desarrollo = Nortasunaren egituraketa garapen osoan dago. Una persona dentro de un grupo expresa su propia personalidad y de la interacción con el resto de las personas se crea una personalidad de grupo = Kide bakoitzak bere nortasuna txertatzen dio taldeari eta guztien arteko eraginak ematen dio nortasuna taldeari. Problemas de personalidad = Nortasun arazoak.
personalismo:
Pertsonalismo, norbere(koi)keria. Hay que evitar protagonismos y personalismos = Protagonismo eta pertsonalismoak ekidin behar dira.
peyote:
Peiote (lophophora williamsi).
piso de acogida:
Harrera etxe, aterpe. Apoyo al mantenimiento y creación de pisos de acogida (pisos de apoyo a tratamiento y pisos de reinserción) = Harrera etxeak (tratamendurako lagungarriak eta gizarteratzeko etxebizitzak) sortu eta iraunarazteko laguntza.
placer:
Atsegin, plazer.
placer, búsqueda de placer:
Atsegin bilatze, atsegin bilaketa. Búsqueda de placer, de euforia, de tranquilidad = Plazer, euforia eta lasaitasun bila. Búsqueda de placer, de relajación o de euforia = atsegin, lasaikuntza edo alaitasuna bilatzea.
plan:
Plan, egitasmo.
plan, plan de actuación:
Jarduera plan, esku-hartze plan. Plan de Actuación sobre Drogodependencias para Euskal Herria = Euskal Herrirako Droga-mendekotasunei buruzko Jarduera Plana. Organización de Jornadas para presentar el Plan de Actuación = Esku-hartze Plana aurkezteko Jardunaldiak antolatzea.
plan, plan de atención a las drogodependencias:
Drogamendekotasunen arreta hartzeko plan.
plan, plan de intervención:
Esku hartzeko plan. Plan de intervención de drogodependencias en la empresa = Enpresan, drogen mendekotasunen gaian esku hartzeko plana.
plan, plan de prevención:
Prebentzio plan, (zerbaiti) aurrea hartzeko plan. Plan de prevención especÍfica e inespecÍfica de las drogodependencias = Drogamendekotasunei buruzko prebentzio egitasmo espezifikoa eta inespezifikoa.
plan, plan estratégico:
Estrategia(zko) plan, plan estrategiko.
plan, plan de salud:
Osasun plan.
plan, plan municipal:
Udal plan.
plantación:
1. Landatze, landaketa. 2. Sail, alor.
población:
Biztanleria; biztanleak.
población, población de riesgo:
Arriskuan dagoen biztanleria.
población, población adulta:
Pertsona helduak.
polÍtico,-a:
1. [sust.] Politikari. 2. [sust.] Politika. 3. [adj.] Politika(zko).
polÍtico,-a, polÍtica de actuación:
Esku hartze(ko) politika, jardun politika. PolÍticas de actuación en materia de drogodependencias = Drogen Mendekotasunei buruzko arlorako jardun politika.
policonsumo:
Droga anitz kontsumitze, droga anitzen kontsumo.
polimedicación:
Polimedikazio; botika asko hartze.
polineuritis:
Polineuritis.
politoxicomanÍa:
Politoxikomania; droga anitzen mendekotasun.
politoxicómano, -a:
Politoxikomano; droga anitzen mendeko.
poliuso de drogas:
Droga askoz baliatze.
polvo:
Hauts.
portador, -a [de enfermedad]:
[Eritasun] eroale, eramaile, garraiatzaile, zabaltzaile.
portador, -a [de enfermedad], portador asintomático:
Sintoma gabeko eroale.
posesión:
Edukitze.
posesión, posesión ilegal de drogas:
Drogak legez kanpo edukitze.
potenciación:
Indartze. Potenciación de actividades alternativas para los jóvenes durante los fines de semana = Gazteek droga-kontsumoaren ordez asteburuetan aukeran dituzten jarduerak indartzea.
precio:
Salneurri, prezio.
precursores [de drogas]:
[Droga] Aitzindariak, aurrelariak.
predisposición:
Aldez aurretiko jarrera; joera, jaidura, isuri. Toda creencia es una predisposición a la acción = Uste guztiak ekintzarako aldez aurretiko jarrera dira.
predisposición, predisposición al consumo de drogas:
Drogak kontsumitzeko aldez aurretiko joera; drogetarako joera.
prescripción:
Agindu.
prescripción, prescripción facultativa:
Medikuaren agindu.
preservativo:
Preserbatibo. Compartir jeringuillas o tener relaciones sexuales sin preservativo = Xiringak elkarbanatzea edo sexu harremanak preserbatiborik gabe izatea.
presión:
Presio.
presión, presión arterial:
Arterietako presio.
presión, presión del grupo afÍn:
Kide taldearen presio.
prestación:
Laguntza.
prestación, prestación económica:
Diru laguntza. Programa de atención a personas en proceso de inserción con problemas de adicción a drogas: prestaciones económicas = Drogazaletasun-arazoak dituzten eta gizarteratzeko bidean diren pertsonei laguntzeko programa: [diru laguntzak] *prestazio ekonomikoak.
prevalencia:
1. Nagusitasun, lehentasun. 2. Errotze, errotasun, erro, sustrai, presentzia. 3. Proportzio.