Berrien aukeraketak

Cómo optimizar los impuestos sobre el tabaco

World Health Organization. Who technical manual on tobacco tax administration. World Health Organization, 2010, 129 páginas.

El objetivo de este manual recientemente publicado por la Organización Mundial de la Salud es ayudar a los gobiernos a sacar el máximo provecho a los impuestos sobre el tabaco: tanto en lo que se refiere a las ganancias económicas como a limitar el consumo del tabaco. Para ello, este informe recoge las prácticas más adecuadas para la gestión y estructuración de dichos impuestos. […]

Lehenik eta behin, tabakoari ezar dakizkiokeen zerga mota desberdinak azaltzen dituzte autoreek, horietako bakoitzak tabakoaren prezioan, espero daitezkeen irabazietan eta tabako erabileran duen eragina azalduz. Ondoren, etekin handienak lortze aldera, administrazioko langileek beharko dituzten ezagutza teknikoa eta kontrol mekanismoak aipatzen dira. Azkenik, zerga igoera proposatzeko orduan, gobernuek kontutan izan beharreko faktoreak azaltzen dira, hala nola, balizko ondorio makroekonomikoak (enpleguan eta inflazioan izan dezakeen eragina, batik bat) edo legez kanpoko salerosketaren nahi gabeko sustapena.

Ver informe

Itzuli